Suomen Soodakattilayhdistys ry

Vuosikokous

Suomen Soodakattilayhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja ylin päättävä elin on vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään ensimmäisellä vuosipuoliskolla tammi- ja kesäkuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänioikeutta käyttää jäsenen yhdyshenkilö.

Asiat ratkaistaan äänestyksissä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja käsittelyjärjestys on esitetty yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen jäsenille

Kirjaudu
jäsensivuille