Suomen Soodakattilayhdistys ry

Rekisteriseloste

Suomen Soodakattilayhdistys ry:n rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Suomen Soodakattilayhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi
Suomen Soodakattilayhdistys ry

Verkkosivut
www.soodakattilayhdistys.fi
Osoite
Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa
Puh
010 3311

Rekisteriasioista vastaava taho

Nimi
Suomen Soodakattilayhdistys ry / sihteeristö
Osoite
Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa
Puh
010 3311

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Suomen Soodakattilayhdistykseen voivat kuulua jäsenenä oikeuskelpoiset yhteisöt kuten soodakattilaa käyttävät tehtaat, soodakattiloiden valmistajat, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset sekä muut yritykset tai yhteisöt yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. Jäsentä edustaa yhdistyksessä jäsenen nimeämä yhdyshenkilö.

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Yritysjäsenten yhdyshenkilön tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, aktiivisuus Suomen Soodakattilayhdistyksen sisäisissä työryhmissä, osallistuminen Suomen Soodakattilayhdistyksen toimintaan ja tilaisuuksiin sekä mahdolliset muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot.

Yhdistys ylläpitää myös Suomen Soodakattilayhdistyksen järjestämien seminaarien kutsulistaa, joka sisältää seminaareihin kutsuttavien nimen sekä sähköpostiosoitteen. Tätä listaa ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja jäsenyystiedot saadaan yrityksen jäsenyyden syntyessä, sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista ja osallistumisesta rekisterinpitäjän järjestämiin tilaisuuksiin ja toimintaan.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käyttöoikeuksia hallinnoi Suomen Soodakattilayhdistyksen nimeämä pääkäyttäjä.

Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin seminaarikutsuja varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Yhdistyksen jäsenille

Kirjaudu
jäsensivuille